Không có thông tin hoạt động gần đây của Nguyễn Gia Ân.